Bewindvoering
 
 
 
 
 
 
 
    Bewindvoering  
 
Wanneer een meerderjarig persoon in Nederland, vanwege lichamelijke en/of geestelijke problemen niet meer in staat is de eigen financiën te beheren, komt bewindvoering als wettelijke beschermingsmaatregel om de hoek kijken. De bewindvoerder neemt (tijdelijk) het beheer over geld en goederen van de cliënt uit handen. Deze maatregel heet officieel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’.

Kantonrechter
Een kantonrechter bepaalt of iemand onder bewind wordt gesteld. De betrokkene zelf kan het verzoek voor onderbewindstelling indienen bij de kantonrechter, maar ook de partner, familie (tot in de vierde graad) of zorginstelling kan dit verzoek doen. De aanvraag geschiedt op vrijwillige basis.
 
Grondslag
Voor de aanvraag van beschermingsbewind is een wettelijke grondslag nodig, waaruit blijkt dat de client niet (langer) de eigen financiën kan beheren. Er zijn twee gronden waarop het beschermingsbewind verzocht kan worden: vanwege ‘lichamelijke of geestelijke toestand’ dan wel op grond van ‘verkwisting of het hebben van problematische schulden’. Dit volgt uit artikel 1:431 lid 1 BW. De kantonrechter beslist of onderbewindstelling noodzakelijk is en stelt vervolgens de bewindvoerder aan.
De bewindvoerder is verplicht om jaarlijks aan de kantonrechter verantwoording af te leggen over de financiële situatie van de cliënt. Samen dragen zij de zorg om de financiën van de cliënt op een verantwoorde wijze te beheren.
 
Administratie
De bewindvoerder is bevoegd om de administratie over het vermogen van de cliënt te voeren, gedurende de periode van onderbewindstelling. De bewindvoerder verzorgt de volgende zaken:

  - Belastingaangifte (box 1)
  - Aanvraag van belastingtoeslagen
  - Aanvraag van uitkeringen
  - Afsluiten van verzekeringen
  - Contact met diverse instellingen
  - Doorbetaling van vaste lasten
  - Behandeling/doorzending van post
  - Aanvraag van inkomensondersteunende regelingen zoals bijzondere bijstand
  - Aanvraag van eventuele kwijtscheldingen voor lokale belastingen
  - Aanvraag van schuldregeling in het minnelijke traject of WSNP
  - Treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast